Missie Thuis-Verder

De missie van Thuis-Verder neurorevalidatie is dat elke patiënt die weer in zijn eigen leefomgeving verblijft daar de best mogelijke multidisciplinaire zorg ontvangt, passend bij zijn of haar hulpvraag. Kwaliteit van de multidisciplinaire zorg, evidence based – of als dit niet mogelijk is: best practice – is daarbij van groot belang. Om dit te waarborgen zijn verplichtingen en voorwaarden ten aanzien van minimum patiënten-aantallen en opleidingseisen voor elke deelnemende discipline beschreven.

Passend bij deze kwaliteit is het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de negen teams. Hierdoor kan van elkaar worden geleerd en kan gezamenlijk een goede kwaliteit van de behandeling worden behaald met betrekking tot samenwerking in de zorg voor neurorevalidatie patiënten.

Het is van belang dat er een goede samenwerking is tussen de verschillende partners in de ketenzorg. We willen ons inspannen om onze werkwijze zowel organisatorisch als inhoudelijk goed af te stemmen met deze partners. Alle verwijzers uit de ziekenhuizen, de revalidatiecentra, alsmede de huisartsen zullen wij steeds op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen Thuis-Verder.

 

Visie Thuis-Verder

Het doel van Thuis-Verder is de beste mogelijke kwaliteit van leven realiseren, passend bij de leefsituatie en hulpvraag.

De volgende kernwaarden staan centraal in onze werkwijze:

Leven: Al het handelen van Thuis-Verder gaat uit van het idee dat het leven een prachtig gegeven is waar zo veel mogelijk van genoten mag worden. Vanuit deze gedachte staat de kwaliteit van leven van de patiënt centraal.

Kwaliteit: De behandeling is van goede kwaliteit. Door passende scholing en het altijd actief bijhouden van kennis en vaardigheden wordt de best mogelijke kwaliteit gegarandeerd.

Samen: Samenwerking is een kernwaarde. Zowel gedurende het behandelproces rond de patiënt, als bij het verder ontwikkelen van kwaliteit en het leren kennen van elkaars expertise. Een goede revalidatie vindt altijd plaats in interactie met de omgeving. Een goede multidisciplinaire revalidatie vindt altijd plaats door actieve samenwerking tussen de verschillende disciplines. En ook door goede samenwerking in de verschillende ketens die bij de revalidatie van de patiënt betrokken zijn.

Transparant: Voor een goede (vervolg-)behandeling is transparantie uiterst waardevol: de patiënt heeft inzicht in behandeldoelen, behandelinhoud en prognose en bepaalt samen met het behandelteam de prioriteiten van de behandeling.

Omzien: Onze visie eindigt niet bij reactieve zorg, maar bij proactief handelen. Behandeling eindigt niet bij het scheppen van een leefbare situatie, maar gaat verder door bewustwording van het thema ‘gezondheid’ te creëren.