In de regio van de ziekenhuizen Rijnstate Arnhem en Gelderse Vallei Ede zijn vier eerstelijns multidisciplinaire neurorevalidatie/CVA-teams een samenwerking aangegaan: Thuis-Verder.

De vier teams richten zich op de behandeling van de gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel, zoals CVA, Parkinson en MS. Onze patiënten wonen in de regel thuis.

Het werkgebied van Thuis-Verder sluit aan bij het verzorgingsgebied van de ziekenhuizen Rijnstate Arnhem en Gelderse Vallei Ede.

 

Thuis-Verder Neurorevalidatie Ede Arnhem

 

Het neurorevalidatie eerstelijnsteam Thuis-Verder heeft als doel de patiënt in de eigen leefomgeving multidisciplinaire kwalitatief goede zorg te bieden, passend bij de hulpvraag. Het team bestaat tenminste uit de volgende disciplines: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en (neuro)psychologie. Waar mogelijk is de CVA-verpleegkundige van de regio betrokken bij het team. Er wordt daarnaast nauw samengewerkt met Thuiszorg-organisaties. Voor elke discipline zijn voorwaarden m.b.t. de deelname beschreven om de kwaliteit te borgen.

De samenwerking richt zich op drie punten:
1) uitwisseling van kennis en ervaring,
2) verbeteren en behouden van de doorstroom in de keten,
3) overleggen met derde partijen (verwijzers en zorgverzekeraars) over zorgstructuur en vergoedingen.